میدونی در چه صورت میتوانیم از اسم شرکت خارجی استفاده کنیم؟

آیا میدانید؟

میدونی در چه صورت میتوانیم از اسم شرکت خارجی استفاده کنیم؟

میدونی در چه صورت میتوانیم از اسم شرکت خارجی استفاده کنیم؟
استفاده از اسم غیر ایرانی،  فقط وقتی توجیه داره ، که  شرکت های خارجی بخوان در ایران، و  در شرکتی ایرانی حضور و شریک باشند.

دراین شرایط، با یک پسوند ایرانی میتونن بصورت کامل از اسمشون استفاده کنن.


لطفا به این محتوا امتیاز دهید