اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ و وﮐﺎﻟﺖ از طﺮﯾﻖ وﮐﻼی دارای ﭘﺮواﻧﻪ وکالت ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻣﺠﻮزهای ﻻزم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *