میدونی فرق  افزایش سرمایه از طریق مطالبات ، در تهران و شهرستان تو چیه؟

آیا میدانید؟

میدونی فرق  افزایش سرمایه از طریق مطالبات ، در تهران و شهرستان تو چیه؟
میدونی فرق  افزایش سرمایه از طریق مطالبات ، در تهران و شهرستان تو چیه؟

در شهرستان حتماً  باید گزارش هیت مدیره و بازرس ، به صورتجلسه ی افزایش سرمایه ضمیمه بشه .

ولی در تهران نیازی به این امر نیست .


لطفا به این محتوا امتیاز دهید