میدونی تاریخچه‌ی بورس و اوراق بهادار تهران چیست؟

آیا میدانید؟

میدونی تاریخچه‌ی بورس و اوراق بهادار تهران چیست؟
باید بدانید که تاریخچه‌ی بورس و اوراق بهادار تهران چیست؟

بورس اوراق بهادار تهران سال ۱۳۴۶ تاسیس شد، و از پانزده بهمن همین سال فعالیتش رو با چند معامله،

روی سهام بانک توسعه‌ی صنعتی و معدنی شروع کرد. کمی بعد، شرکت نفت پارس، اوراق قرضه‌ی دولتی،

اسناد خزانه، اوراق قرضه‌ی سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه‌ی عباس‌آباد، به بـورس تهران، راه پیدا کردن. معافیت مالیاتی شرکت‌ها و موسسات پذیرفته شده در بورس، نقش مهمی در ایجاد انگیزه برای عرضه‌ی سهامشون داشت. طی یازده سال فعالیت بورس تهران،‌ تعداد بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده از شش تا به صد و پنج بنگاه رسید.


لطفا به این محتوا امتیاز دهید