تاریخ تعلق مالیات در خصوص فعالیتهای پیمانکاری به چه ترتیبی است ؟

پرسش و پاسخ

تاریخ تعلق مالیات در خصوص فعالیتهای پیمانکاری به چه ترتیبی است ؟
تاریخ تعلق مالیات در خصوص فعالیتهای پیمانکاری به چه ترتیبی است ؟

لطفا به این محتوا امتیاز دهید