تسلیم گواهینامه اختراع چیست ؟

قوانین تجارت

تسلیم گواهینامه اختراع چیست ؟
انتشار آگهی و تسلیم گواهینامۀ ثبت اختراع

انشار آگهی :

طبق قانون بعد از ثبت اختراع، آگهی مربوط به ثبت اون باید طی مدت ۳۰ روز و با رعایت مواردی که گفته شد،

در روزنامۀ رسمی منتشر بشه. این آگهی باید به امضای رئیس ادارۀ

ثبت اختراع برسه وبرای انتشار به روزنامۀ رسمی تحویل داده بشه.

تسلیم گواهینامه اختراع :

طبق قانون، بعد از انتشار آگهی ثبت اختراع و ارائۀ نسخه منتشر شده ویا منعکس شده در سایت روزنامه رسمی به مرجع ثبت،

گواهینامۀ اختراع صادر میشه و به متقاضی و یا نماینده قانونی اون تحویل داده میشه.

گواهینامۀ اختراع باید با استفاده از فناوری روز تهیه بشه و حاوی یک نسخه از توصیف، ادعا،

خلاصۀ توصیف و نقشه باشه و منگنه و مهر شده باشه و ریئس اداره ثبت اختراعات هم اون رو امضا کرده باشه.


لطفا به این محتوا امتیاز دهید