تعهدات افراد در انواع شرکتها به چه میزانه؟

قوانین تجارت

تعهدات افراد در انواع شرکتها به چه میزانه؟
باید بدونی که تعهدات افراد در انواع شرکتها به چه میزانه؟

تعهدات : در شرکتهای سهامی عام و خاص، …  به میزان مبلغ اسمی سهام هر سهامدار

درشرکتهای مسئولیت محدود،….  به میزان سهم الشرکه هر شریک
در شرکتهای تضامنی،….  نا محدوده…….. یعنی هر شریک مسئولیت کامل داره
نسبی به نسبت سهم الشرکه هر شریک
و اما در شرکتهای مختلط سهامی :
تعهد شرکای ضامن ،.. نامحدوده

تعهد  شرکای سهامی : به میزان مبلغ اسمی هر سهم
و در شرکتهای مختلط غیر سهامی :
تعهـدات شرکای ضامن نامحدود

و تعهـدات شرکای غیر سهامی به میزان سهم الشرکه شونه
در مورد تعاونیها، …  در صورت سهامی بودن، طبیعتا، به میزان مبلغ اسمی هر سهامدار ، در غیر سهامی با توجه به رضایت  شرکاء در اساسنامه تعـهدات تعیین خواهند شد .


لطفا به این محتوا امتیاز دهید