میدونی حدنصاب مجمع عمومی فوق العاده  چقدره ؟

آیا میدانید؟

میدونی حدنصاب مجمع عمومی فوق العاده  چقدره ؟

میدونی حدنصاب مجمع عمومی فوق العاده  چقدره ؟
در مجمع عمومی فوق العاده،….  باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارنـد حاضر باشن.

اگر در اولین دعوت به حد نصاب نرسن … برای بار دوم دعـوت  انجام میشه …  اینبار اگز بیش از یک سوم سهامدارانی که حق رای دارن حاضر باشن ، … رای گیری انجام میشه .

بشرط اونکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشه.

 

 

 

 

 


لطفا به این محتوا امتیاز دهید