بازرسین هم حق دعوت اعضا برای تشکیل مجمع را دارند؟

قوانین تجارت

بازرسین هم حق دعوت اعضا برای تشکیل مجمع را دارند؟
بازرسین هم حق دعوت اعضا برای تشکیل مجمع را دارند؟

بله .برای رسیدگی به صورتهای مالی شرکت بازرسین میتونن اعضا رو برای تشکیل مجمع دعوت کنند.
رئیس مجمع در این صورت خود بازرسین هستن.


لطفا به این محتوا امتیاز دهید