رادیو شرکت داران – قسمت ۲۶

رادیو

رادیو شرکت داران – قسمت ۲۶

 قسمت بیستم و ششم

در این قسمت می شنوید :

١.اخبار تکنولوژی ٠٠:٠١:٠٢

٢.تمدید کارت بازرگانی ٠٠:٠٢:۴۵

٣. روند هایی که تیم کاری را فرسوده می کنند ٠٠:٠۵:٣۵

۴.پاسخ به سوالات ثبتی صورت گرفته شما در سایت رسانه شرکت داران ٠٠:١٠:۴۵

لطفا به این محتوا امتیاز دهید