آیا میدانید که مقررات دادخواهی نسبت به حقوق ناشی از مالکیت صنعتی چه چیز هایی است؟

آیا میدانید؟

آیا میدانید که مقررات دادخواهی نسبت به حقوق ناشی از مالکیت صنعتی چه چیز هایی است؟
آیا میدانید که مقررات دادخواهی نسبت به حقوق ناشی از مالکیت صنعتی چه چیز هایی است؟

مقررات دادخواهی :طبق قانون، رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط با قانون و آیین نامۀ ثبت اختراعات و غیره،

در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه­های عمومی تهرانه که توسط قوه قضایه تعیین،

و در صورت امکان در ادارۀ کل مالکیت صنعتی مستقر میشن.

در مورد دعاوی کیفری، اگر جرم، خارج از تهران واقع، یا کشف بشه و یا متهم در خارج از تهران دستگیر شده باشه،

در اینصورت تحقیقات مقدماتی در محل وقوع، یا کشف جرم یا دستگیری متهم به عمل خواهد اومد

و پرونده برای رسیدگی به دادگاه گفته شده فرستاده میشه.

طبق قانون، اگر در حین رسیدگی کیفری، متهم برای دفاع از خود موضوع مالکیت اختراع،

طرح صنعتی، علامت و نام تجاری رو مطرح کنه، دادگاه صالح خودش به این موضوع رسیدگی میکنه.


لطفا به این محتوا امتیاز دهید