میدونی اوراق مشارکت ساده چیه؟

آیا میدانید؟

میدونی اوراق مشارکت ساده چیه؟

می‌دونی اوراق مشارکت ساده چیه؟

ورقه‌ی بهاداریه که دارنده‌ش، سود خاصل از مشارکت رو به ترتیب مورد توافق، در مواعد مقرر، دریافت می‌کنه …..

و در سررسید ورقه، فقط می‌تونه مبلغ اسمی اوراق رو از ناشر مطالبه کنه. این اوراق، بعد از انتشار، تغییر صورت نمی‌دن و در نهایت، باعث بازگشت اصل سرمایه و سود پروژه به صاحب ورقه می‌شن ….

که در این صورت، صاحب ورقه با یک شرکت خاص شریکه و بعد از پایان پروژه، رابطه‌ش با شرکت، قطع می‌شه.

 

 


لطفا به این محتوا امتیاز دهید