میدونی در صورتجلسه ی مجمع عمومی فوق العاده،که برای تغییر آدرس تهیه شده ، بجای منشی جلسه، رییس هیات مدیره وکالتا میتونه امضا کنه یا نه؟

آیا میدانید؟

میدونی در صورتجلسه ی مجمع عمومی فوق العاده،که برای تغییر آدرس تهیه شده ، بجای منشی جلسه، رییس هیات مدیره وکالتا میتونه امضا کنه یا نه؟

میدونی  در صورتجلسه ی مجمع عمومی فوق العاده،..  که برای تغییر آدرس تهیه شده ،.. بجای منشی جلسه،…  رییس هیات مدیره وکالتا میتونه امضا کنه یا نه؟

بله میتونه …مشروط که وکالت نافذ باشه .
در لیست سهامداران ، … میشه که  یک نفر به جای همه، …  و وکالتا امضا کنه …. ولی در متن اصلی همه امضاها باید اصل باشه .

حتی اگر وکالتنامه نافذ در خصوص امضای صورتجلسات موجود باشه …..

در غیر اینصورت صورتجلسه باطله.


لطفا به این محتوا امتیاز دهید