میدونی فرق اساسنامه و شرکتنامه چیه؟

آیا میدانید؟

میدونی فرق اساسنامه و شرکتنامه چیه؟

میدونی فرق اسانامه و شرکتنامه چیه؟

شرکتنامه، یک قرارداد تشکیل شرکته.

این قرار داد ، بین موسسین یک شرکت وبا نظر همگی اعضا بسته میشه  .

در واقع شرکتنامه  ، یعنی توافق نامه ی موسسین برای تشکیل شرکت .

اما اساسنامه سندیه که نحوه اداره و سازماندهی شرکت را تعیین می کند.


لطفا به این محتوا امتیاز دهید