میدونی ناظرین جلسه به کیا میگن؟

آیا میدانید؟

میدونی ناظرین جلسه به کیا میگن؟
میدونی ناظرین جلسه به کیا میگن؟

در اصل ، … سهامداران،  ناظران وکنترل کنندگان شرکت سهامی هستند.

اونها ، قدرت نظارتیشون رو در مجامع با رأیشون اعمال میکنن .

بازرسین شرکت ، از طرف سهامداران انتخاب میشن …. تا از طرف سهامدارا ، صورتهای مالی شرکت رو، بررسی کنن .


لطفا به این محتوا امتیاز دهید