ثبت شرکت هلدینگ به صورت مسئولیت محدود چقدر سرمایه میخواد؟

قوانین تجارت

ثبت شرکت هلدینگ به صورت مسئولیت محدود چقدر سرمایه میخواد؟
باید بدونی  ثبت شرکت هلدینگ به صورت مسئولیت محدود چقدر سرمایه میخواد؟

شرکت هلدینگ همیشه از نوع سهامیه…..

حداقل سرمایه برای شرکتهای هلدینگ سهامی خاص،…. ۵۰میلیارد ریاله……

وبرای شرکت های هلدینگ سهامی عام ۱۰۰ میلیارد ریال.


لطفا به این محتوا امتیاز دهید