میدونی مراحل گرفتن وام شرکت چیه؟

آیا میدانید؟

میدونی مراحل گرفتن وام شرکت چیه؟

میدونی مراحل گرفتن وام شرکت چیه؟

بدیهیه که برای گرفتن وام شرکت، اول باید شرکت رو ثبت کرد.

و بعد، این مدارک لازمه:

یک/ مدارک ثبت شرکت

دو/  روزنامه‌ی رسمی ثبت شرکت

سه/ کد اقتصادی شرکت

چهار/ امضای شخص صاحب امضا  که در روزنامه‌ی رسمی شرکت، مشخص شده

و مهر شرکت که به چک و سفته های بانکی شرکت اعتبار می‌ده.

 

 

 


لطفا به این محتوا امتیاز دهید