میدونی تغییرات در شرکتهای گردشگری چگونه انجام می شه؟

آیا میدانید؟

میدونی تغییرات در شرکتهای گردشگری چگونه انجام می شه؟
میدونی تغییرات در شرکتهای گردشگری چگونه انجام می شه؟

چون موضوع فعالیت شرکتهای گردشگری خاصه… برای هر نوع تغییری…

باید از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجوز بگیرن .

 

برای همین …  موسسین به سازمان مراجعه میکنن … یه صورتجلسه ارائه میدن و از سازمان تایید میگیرن …

سازمان میراث هم یه نامه میده به اداره ی ثبت و تغییر انجام میشه .


لطفا به این محتوا امتیاز دهید