آیا سرمایه در نظر گرفته شده شرکت واریز می شود ؟

با رسانه شرکت داران همراه باشید