Homeآموزش های ثبتیآموزشپرسش و پاسخآیا سرمایه در نظر گرفته شده شرکت واریز می شود ؟

آیا سرمایه در نظر گرفته شده شرکت واریز می شود ؟