موسسه                                                 به شماره ثبت             

 

جلسه مجمع عمومی فوق العاده موسسه فوق  در تاریخ                      راس ساعت             صبح  با حضور کلیه شرکاء موسسه در مرکز اصلی موسسه تشکیل گردید و به اتفاق آراء نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد .

 

شماره نام و نام خانوادگی میزان سهم الشرکه (به ریال)
۱    
۲    

۱) آقای                                   به شماره ملی   فرزند                           به شماره شناسنامه                               متولد                                صادره از                   به نشانی:

با پرداخت مبلغ                                    ریال به صندوق موسسه در ردیف اعضاء موسسه قرار گرفت.

 

۲) آقای                                   به شماره ملی   فرزند                           به شماره شناسنامه                               متولد                                صادره از                     به نشانی:

با پرداخت مبلغ                                    ریال به صندوق موسسه در ردیف اعضاء موسسه قرار گرفت.

 

۳) آقای                                 با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه میزان سهم الشرکه خود را از مبلغ                          ریال به مبلغ                          ریال افزایش داد.

در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ                                         ریال به مبلغ                                         ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد

لیست شرکاء موسسه بعد از افزایش به شرح ذیل می باشد:

شماره نام و نام خانوادگی میزان سهم الشرکه (به ریال)
۱    
۲    
۳    
۴    
۵    

 

۴) به آقای                                            با  حق توکیل به غیر وکالت داده شد تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفاتر اداره ثبت شرکتها و پرداخت هزینه های قانونی اقدام نماید . ضمناً ایشان صحت کلیه مندرجات صورتجلسه و اصالت امضاء کلیه موسسین را تأیید نمودند.

امضاء

 

 

 

 

 

 

موسسه                                                 به شماره ثبت             

 

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده موسسه فوق  در تاریخ                   راس ساعت             صبح  با حضور کلیه اعضاء موسسه در مرکز اصلی موسسه تشکیل گردید و به اتفاق آراء نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد .

 

شماره نام و نام خانوادگی میزان سهم الشرکه (به ریال)
۱    
۲    
۳    
۴    
۵    

 

 

۱) افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند

۱   به سمت مدیرعامل و عضو  هیئت مدیره
۲   به سمت رئیس هیئت مدیره  و عضو هیئت مدیره
۳   به سمت عضو هیئت مدیره
۴   به سمت عضو هیئت مدیره

 

۲)کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور موسسه از قبیل چک-سفته-برات-قراردادها و عقود با امضاء                                                                                                                                    همراه با مهر موسسه معتبر می باشد

 

۳) به آقای                                            با  حق توکیل به غیر وکالت داده شد تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفاتر اداره ثبت شرکتها و پرداخت هزینه های قانونی اقدام نماید . ضمناً ایشان صحت کلیه مندرجات صورتجلسه و اصالت امضاء کلیه موسسین را تأیید نمودند .

 

 

امضاء

 

 

 

 

 

موسسه                                                 به شماره ثبت             

جلسه مجمع عمومی فوق العاده موسسه فوق در تاریخ                       راس ساعت           با حضور کلیه شرکاء در مرکز اصلی موسسه تشکیل گردید و به اتفاق آراء نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد .

شماره نام و نام خانوادگی میزان سهم الشرکه (به ریال)
۱    
۲    
۳    
۴    
۵    

 

۱ )آقای                                  با دریافت مبلغ                                    ریال از صندوق موسسه،  معادل کلیه سهم الشرکه خود از موسسه خارج گردید و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در موسسه ندارد.

۲ )آقای                                  با دریافت مبلغ                                    ریال از صندوق موسسه،  معادل کلیه سهم الشرکه خود از موسسه خارج گردید و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در موسسه ندارد.

در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ                                         ریال به مبلغ                          ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد

لیست شرکاء موسسه پس از کاهش سرمایه و خروج شریک:

شماره نام و نام خانوادگی میزان سهم الشرکه (به ریال)
۱    
۲    
۳    

 

۳) به آقای                             با  حق توکیل به غیر وکالت داده شد تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفاتر اداره ثبت شرکتها و پرداخت هزینه های قانونی اقدام نماید . ضمناً ایشان صحت کلیه مندرجات صورتجلسه و اصالت امضاء کلیه موسسین را تأیید نمودند.

 

امضاء

 

 

دانلود فایل صورت جلسه 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *